Dahabiya MINYA, sailing

Dahabeya Minya, sailing

sailing3

sailing4

sailing5

deck3

On deck of dahabiya MINYA

deck1

deck5

deck4

meal1

Meal on Dahabiya Minya

suite1

suite3

suite4

suite2

cabin6

cabin5

cabin4

cabin3

cabin2

cabinx

bath2

bath1

Dahabiya MINYA Suite

Dahabiya MINYA Suite

minya-suite2

minya-cabinc1

minya-cabinc2

Dahabiya MINYA

minya-cabina1

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

minya-cabinb1

minya-cabind1

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

minya-salon

Dahabiya MINYA Salon

Dahabiya MINYA Salon

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

minyafood

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

minya2

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

2301-minya04

2301-minya03

Page from our guestbook

Page from our Guestbook

Page from our guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Page from our Guestbook

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA Deck

Dahabiya MINYA Deck

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA Salon

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA

Dahabiya MINYA